Projekt logopedické nápravy oblasti Telčska
 

    V posledních letech očividně přibývá dětí, které mají problémy s výslovností a trpí některou z řečových poruch. Na tento neblahý trend již delší dobu poukazovaly učitelky prvních tříd základních škol a také učitelky z mateřských škol. A právě na jejich popud vznikl projekt, jehož snahou bude tento stav z dlouhodobého hlediska změnit.
    Základní škola Masarykova ve spolupráci se základními a mateřskými školami v Telči, Radkově, Nevcehli, Mrákotíně, Nové Říši, Staré Říši a Krahulčí připravila projekt s názvem „Logopedická náprava v mateřských školách oblasti Telčska“. Je plně hrazen z fondů EU a rozpočtu ČR a souvisí s operačním programem Vzdělávání pro konkurenceschopnost ministerstva školství.
    Cílem tohoto projektu je vytvoření sítě mateřských škol v Telčsku, kde se bude systémově pracovat s dětmi, u kterých se objevují vady řeči. Projekt startoval letos v únoru a skončí v červnu příštího roku.

    V první fázi byla proškolena jako logopedická preventistka alespoň jedna učitelka z každé zmíněné mateřské školy. Kurz probíhal od února do května 2010 a zajišťovalo ho občanské sdružení Služba škole MB. Teoretická část výuky se konala v sále základní školy Masarykovy v Telči. Praktickou část zajistili někteří školští nebo kliničtí logopedi z okolí. Na kurzu jsme kromě našich účastnic přivítali také například učitelky z Chotěboře, Jindřichova Hradce, Nového Města či Přibyslavi.
    V další fázi našeho projektu byly vybrány vhodné logopedické pomůcky a vypracována metodika práce určená speciálně učitelkám MŠ. Tohoto úkolu se zhostila Mgr. Olga Škapová, jedna z členů realizačního týmu projetu, odborná logopedka mateřské školy v Telči.
    V školním roce 2010/11 jsme se zaměřili na zavedení nových pomůcek a postupů logopedické prevence do praxe. Učitelky mateřských školek spolupracovaly na pravidelných seminářích, kde si navzájem předávaly svoje zkušenosti a praktické nápady, jak dosáhnout co nejlepších výsledků na poli neposedných hlásek.

 

    Výstupy projektu.

Metodická příručka pro logopedickou preventistku na mateřské škole.
Příloha metodické příručky.

 

 

Kurz v rámci projektu: "Logopedie - Preventista řečové výchovy"

 

Číslo akreditace DVPP MŠMT č.j. 19 568/2008-25-435. Absolvent tohoto kurzu je považován za asistenta logopedie a smí provádět na škole logopedickou prevenci.

  • Termín konání kurzu: 20. 2. 2010 - 30. 5. 2010
  • Rozsah kurzu: 80 hodin (včetně 20 hodin praxe u klinického nebo školského logopeda)
  • Zakončení kurzu: Případová studie, ústní zkouška
  • Organizátor kurzu: Občanské sdružení Služba škole MB
  • Místo konání: Základní škola Telč, Masarykova 141
  • Absolventky a účastnice projektu: Jana Strnadová (MŠ Telč), Zuzana Návratová (MŠ Telč), Jarmila Horníková (MŠ Telč), Alena Dušková (MŠ Radkov), Jitka Dvorská (MŠ Mrákotín), Miroslava Kadlecová (MŠ Krahulčí), Ivana Vašíčková (MŠ Krahulčí), Eva Nováková (MŠ Nevcehle), Naďa Beckerová (MŠ Nová Říše), Hana Bártů (MŠ Nová Říše), Františka Saláková (MŠ Stará Říše).

 

 

Pilotní ověření projektu


V rámci školení projekt podpořil 10 učitelek ze sedmi mateřských škol. Rodičům dětí byl projekt představen a některým dětem byla nabídnuta pravidelná aktivita logopedické prevence na základě doporučení proškolených logopedických preventistek. Počty přihlášených dětí, které se účastnily logopedického cvičení, uvádí následující tabulka.

Mateřská škola Počet dětí
Telč 43
Krahulčí 16
Mrákotín 20
Nová Říše 30
Stará Říše 15
Radkov 12
Nevcehle 15


Počet zapojených dětí celkem: 151
Počet chlapců: 85
Počet dívek: 66

 

Semináře


Během projektu se konaly pravidelné čtvrtletní porady. Kromě organizačních a administrativních záležitostí projektu se zde logopedické preventistky domlouvaly a radily s Mgr. Olgou Škapovou o postupech při své práci. Učitelky mateřských škol měly příležitost se zde vzájemně inspiriovat.

 

Udržitelnost projektu i po skončení financování z fondů EU


Od 1. 7. 2011 bylo podle plánu ukončeno financování z fondů EU projektu „Logopedické nápravy“ v okolních mateřských školkách. Za dobu realizace projektu se nám podařilo zajistit proškolení několika učitelek v oblasti logopedické prevence, vytvořit metodickou příručku pro pedagogy v MŠ a ověřit si ji v praxi. Navíc si školky mohly nakoupit nové pomůcky pro svou činnost.

Projektový tým se včele s Mgr. Olgou Škapovou, logopedickou specialistkou, pravidelně scházel na čtvrtletních poradách. Kromě organizačních záležitostí se zde logopedické preventistky domlouvaly a radily o postupech při své práci a vzájemně se snažily inspirovat.

Celkem bylo v rámci projektu podpořeno 151 dětí, o které se staralo 11 učitelek. Aktivity projektu budou pokračovat i v dalších letech a myslím, že nabyté znalosti se budou hodit.

Chtěl bych upřímně poděkovat všem, kteří se do projektu zapojili a přispívají svým dílem k tomu, abychom si rozuměli.